Faculty

International Faculty

National Faculty


Dr.Mahesh Desai. Nadiyad
Dr. J. N. Kulkarni. Mumbai
Dr. Ravindra Sabnis. Nadiyad
Dr. C. Mallikarjuna. Hyderabad
Dr. Anil Mandhani. Delhi
Dr. Deepak Dubey. Bangaluru
Dr. P. P. Rao. Mumbai
Dr. T.B. Yuvaraja. Mumbai
Dr. Gagan Gautam. Delhi


Dr. Anil Bradoo. Mumbai
Dr. Anita Patel. Mumbai
Dr. Bhalchandra Kashyapi. Pune
Dr. Shrikant Solav. Pune
Dr. Rakhi Jagadale. Miraj
Dr. Sachin Patil. Miraj
Dr.Dinesh Badakh. Miraj
Dr. Centhil Rajappa. Hyderabad
Dr. Ramalingam . Coimbatore